ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრი

პროფილი

პარი

ლედი

სკანერი

კვამლის აპარატი

თოვლის აპარატი

პისტოლეტი

პულტი (დასახელება)

პროფილი

პარი

ლედი

სკანერი

კვამლის აპარატი

თოვლის აპარატი

პისტოლეტი

პულტი (დასახელება)

11ცალი

არა

10ცალი

არა

2ცალი

1ცალი

არა

1 ცალი GRAND - MA

პროფილი

პარი

ლედი

სკანერი

კვამლის აპარატი

თოვლის აპარატი

პისტოლეტი

პულტი (დასახელება)

პროფილი

პარი

ლედი

სკანერი

კვამლის აპარატი

თოვლის აპარატი

პისტოლეტი

პულტი (დასახელება)

11ცალი

არა

10ცალი

არა

2ცალი

1ცალი

არა

1 ცალი GRAND - MA